“Ki tud többet a Számlázz.hu-ról?” kvíz játékszabályok

1. A játék szervezője és lebonyolítója

A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója a KBOSS.hu Kft (továbbiakban: Szervező). A Játékban való részvétel feltételeit és az ezzel kapcsolatos adatkezelést a jelen játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

2. A nyeremény

A kvíz 10 kérdésére helyes választ adó játékosok közül a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő 10 játékos a Játék végén kerül kisorsolásra.
A nyereményjáték végén a Játékban résztvevő és 10 helyes választ adó személyek között ajándékcsomagot sorsolunk ki, melyeket a játék lezárulta után postai úton juttatunk el a nyertesekhez. Az ajándékcsomag tartalma:

3. A játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.

A játékban nem vehetnek részt a KBOSS.hu Kft., valamint partneri körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökség(ek), ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A játék időtartama

A játék 2018. augusztus 9. napján 14 órakor kezdődik, és 2018. szeptember 4. napján 23.59 óráig tart. A sorsolást szeptember 5-én tartjuk.

5. A játék meghirdetésének módja

A játékot a Szervező a www.szamlazz.hu oldalon hirdeti meg.

6. A játék menete

6.1. Részvétel

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a honlapon meghirdetett kvíz játékon, minden kérdésre válaszoljon.

A válaszokat a Szervező csak abban az esetben fogadja el érvényesnek, ha a Játékos a kérdésre pontos és helyes választ ad. A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email cím elírás stb.) a Szervező, semmiféle felelősséget nem vállal.

6.2. A Nyertesek értesítése, a nyeremények kézbesítése

A Nyertesek nevét a Szervező hivatalos www.szamlazz.hu weboldalán közzéteszi, továbbá a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti a Játékosokat a nyereményről, valamint tájékoztatja a Játékosokat a nyeremény átvételének részleteiről.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a nyertes a megkereséstől számított 8 munkanapon belül nem jelez vissza, nem sikerül felvenni a kapcsolatot a megadott e-mail címen, vagy egyéb módon nem működik együtt és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6.3. A Nyeremények átadása

A nyeremények átvételének módjáról a Szervező a Játék lezárását követően a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti a Játékosokat. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

6.4. Kizárás a játékból

A Játékost a Szervező kizárja a játékból, illetve a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • a Játékos a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;
  • a játék eredményéről történő értesítésre 8 munkanapon belül nem válaszol;
  • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
  • bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;
  • a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;
  • jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

7. A szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18.. év alatti személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk miatt.

8. Adatvédelem és adatkezelés

A KBOSS.hu Kft. fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

  • Név
  • E-mail cím