Számlázz.hu online számlázás

Regisztráció

Ingyenes, kötelezettség nélküli

Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltató

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 13421739-2-41
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10401055-50526969-55531007
E-mail: info@szamlazz.hu
MNB regisztrációs szám: H-EN-I-670/2019

2. A Honlapon folytatott tevékenység

A teljes jelen ÁSZF-ben a ‘Honlap’ és ‘Számlázz.hu’ kifejezéseken értelemszerűen kell érteni a www.szamlazz.hu és www.mostszamlazz.hu weboldalakon, valamint a Google Play áruházban Mostszámlázz.hu néven letölthető mobil applikáció használatával elérhető alkalmazásokat.

A Honlap célja számlázási szolgáltatás nyújtása, melynek keretében a felhasználók a jogszabályoknak megfelelő számlát állíthatnak ki számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatottan vagy elektronikus alapon. (I. rész)

A szolgáltató, mint az MNB által a fenti számon bejegyzett pénzforgalmi szolgáltató meghatározott a számlázási szolgáltatást igénybe vevő ügyfelei számára számlainformációs szolgáltatást nyújt. (II. rész)

3. Általános Felhasználási feltételek

3.1. Igénybevétel feltételei

3.1.1. A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez), illetve díjfizetéshez kötöttek. A számlainformációs szolgáltatás igénybevételének feltételeit jelen ÁSZF II. része tartalmazza. 

3.1.2. Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

3.1.3. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

3.1.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

3.2. Felelősség

3.2.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.2. Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. E pont alól kivételt képeznek a 4. és 5. pontban megjelöltek, melynek szabályai a hivatkozott pont, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint érvényesülnek. 

3.2.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

3.2.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

3.2.6. Az internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

3.2.7. Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

3.3. Szerzői jogok 

3.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

3.3.2. Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

3.3.3. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

3.4. Egyéb rendelkezések

3.4.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

3.4.2. Felhasználó a számlázási szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul. 

3.4.3. Az ÁSZF módosítása

A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, vagy módosítani, különösen új termék bevezetése, meglévő termék feltételeinek módosítása, díjtételek módosítása esetén. A szolgáltató az ÁSZF-módosításáról szóló hirdetményét annak hatálybalépését 15 nappal megelőzően a honlapján közzéteszi. A felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, arról a honlapon tájékozódjon. Amennyiben a módosítást a felhasználó nem fogadja el jogosult a 15 nap alatt felmondani a szerződést, szolgáltatását törölni. Ez esetben a szerződés megszűnik a régi feltételek alkalmazásával. Amennyiben a felhasználó a szerződést későbbi időpontban mondja fel, úgy a folyamatban lévő számlázási időszakra a feltételek változatlanok. Ez esetben a szerződés a számlázási időszak végén a régi feltételek alkalmazásával megszűnik.

Amennyiben a felhasználó az ÁSZF módosítását követően a szerződést a 15 nap alatt nem mondja fel, úgy az elfogadottnak minősül a felhasználó részéről az új feltételek szerint.

A szolgáltató az ÁSZF valamennyi módosítását a honlapján letölthető formában folyamatosan elérhetővé teszi.

I. rész

4. A szolgáltató számlázási szolgáltatása

4.1. Általános rendelkezések

4.1.1. Szolgáltató a számlázási szolgáltatás keretében a Honlapon több szolgáltatást magában foglaló szolgáltatáscsomagok illetve egyedi megoldások igénybevételére biztosít lehetőséget.

4.1.2. Szolgáltató a szolgáltatáscsomagok igénybevehetősége keretében a Honlapon elérhető számlázóprogram (a továbbiakban: Számlázóprogram) funkcióinak igénybevételére, a számlák, és a Felhasználó által megadott adatok elektronikus tárolására, azok előhívására, elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítvány beszerzésére vonatkozó tanácsadás, segítségnyújtás igénybevételére biztosít lehetőséget Felhasználó számára. A Számlázóprogram az egyes elektronikus számlákat .pdf formátumban állítja ki.

4.1.3. Szolgáltató vállalja, hogy a kibocsátott elektronikus számlához (a továbbiakban: e-számla) csatolja az állami adóhatóság által közzétett közleményben megadott formátumú e-számla adatokat.

4.1.4. Szolgáltató a Számlázóprogram azon funkcióinak igénybevehetőségét biztosítja, amelyet a Felhasználó által igénybevett, megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. Az egyes szolgáltatáscsomagok (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatáscsomagok) mindenkori tartalmát, árát, az azokra vonatkozó funkciókat, szolgáltatásokat Szolgáltató a Honlapon teszi közzé.

4.1.5. Szolgáltató a számlázási szolgáltatást a Szolgáltatáscsomagok keretében 1, illetve 12 hónapos határozott időtartamra, Egyedi Megoldások igénybevétele esetén pedig a Felek által egyedileg megtárgyalt határozott időtartamra nyújtja. A határozott időtartam lejártát követően azonban a Szerződés – Felhasználó eltérő nyilatkozata hiányában – automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben Felhasználó a szerződés meghosszabbodását nem kívánja, úgy köteles a szerződés hatályának lejártát (és így a szerződés automatikus meghosszabbodását) megelőzően ezt a „Lemondom az előfizetésem” funkció használatával jelezni. A „Lemondom az előfizetésem” funkció bejelentkezést követően érhető el, a „Szolgáltatáscsomagom” linkre kattintást követően.

4.1.6. A regisztrációt követően díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat Szolgáltató határozatlan időtartamra, legfeljebb a Felhasználó regisztrációjának törléséig nyújtja, ide nem értve az 5.3.4. pontban meghatározott esetet.

4.1.7. Szolgáltató a Szolgáltatáscsomagok keretében igénybe vehető szolgáltatás ÁFA mértékét is feltüntető havi, valamint határozott időtartamra vonatkozó árát, továbbá az egyes e-számlák kiállításának díját az egyes Szolgáltatáscsomagokra lebontottan, a Honlap „Csomagok és árak” link alatt elérhető lapján tünteti fel.

4.1.8. Szolgáltató vállalja, hogy a számlázási szolgáltatás keretében a Számlázóprogram igénybevételével kiállított számlák a mindenkori jogszabályoknak megfelelnek azon alaki részükben, amelyek közvetlenül és kizárólag a Számlázóprogram által kerültek elkészítésre.

4.1.9. Felhasználó a Szolgáltató részére megküldött e-mail útján – melyben köteles pénzforgalmi szolgáltató számlaszámát feltüntetni – bármikor felmondhatja a jelen ÁSZF szerint díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatást magában foglaló szerződést a felmondással érintett hónap végéig terjedő felmondási idővel. Szolgáltató a Felhasználó felmondása esetén a már befizetett díjakat nem téríti vissza. 

4.1.10. A Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

4.1.11. Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével, illetve – amennyiben a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 8/B.§ (2) bekezdése alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.

4.1.12. A Szolgáltató Számlázz.hu számlázási és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Felhasználó által igénybe vett honlap felületen történik, amelynek keretében az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában a Szolgáltató a GDPR 24. cikk szerinti Adatkezelőnek minősül. Úgyszintén a számlainformációs (Autokassza) szolgáltatás esetében is ez a jogi helyzet áll fenn.

Ez esetben az adatkezelő az adatkezelés technikai és informatikai keretét adja a jogszabályokban (Szmt, Art.) előírt mindenkor kötelező adattartalom és NAV elvárások szerint, elektronikus blanketta rendelkezésre bocsátásával, az adatgazda (érintett) pedig a kitölti ezt a blanketta keretet a saját (személyes) adataival. Ezt követően az adatkezelő közvetlenül az adatgazda megbízása alapján a papír alapú számlát postázza, e-számlát állít ki és azokkal egyéb műveleteket végez, azokat a jogszabályi előírások szerint továbbítja, őrzi. Közvetlenül az adatgazda megbízása alapján a könyvelőnek vagy más megbízottnak hozzáférést biztosít, vagy az adatgazda közvetlen megbízása alapján a kereskedelmi számla adatait a pénzforgalmi számlája adataival összeveti és erről elektronikus értesítést küld.

A Felhasználó a honlapon történő regisztrációt, az egyes szolgáltatáscsomagok és egyedi megoldások igénybevételét megelőzően az ÁSZF-et elfogadja. A felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben a GDPR 28. cikk (2) bekezdésébe foglalt általános felhatalmazását adja, hogy a Szolgáltató az egyes csomagokhoz további adatfeldolgozót vegyen igénybe (pl. postai szolgáltató, tárhelyszolgáltató), és maga a szolgáltatás igénybevétele a GDPR 28. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti utasításnak minősül. A számlázási szolgáltatás tartalmát, a bizonylatmegőrzési kötelezettséget, a kötelező adatátadást a számviteli törvény határozza meg, a számla adótartalmát az Art. és az áfatörvény írja elő.

4.2. Alapszolgáltatások

4.2.1. Számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlázás. Felhasználó a Számlázóprogram által létrehozott dokumentumot kinyomtathatja, mellyel számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlát állít ki. Felhasználó e szolgáltatást díjfizetés nélkül is igénybe veheti.

4.2.2. E-számla kiállítás saját tanúsítvánnyal. Felhasználó a Számlázóprogram segítségével e-számlát állíthat ki. E szolgáltatás igénybevételének az 5. pontban meghatározottakon felül feltétele a Számlázóprogram által létrehozott dokumentum legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő ellátása, mely a Felhasználóhoz, mint aláíróhoz köthető. A Számlázóprogram által létrehozott dokumentum legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő ellátását követően a Szolgáltató vállalja, hogy az így aláírt dokumentum(ok) – hatályos jogszabályoknak megfelelő – időpecséttel történő ellátásáról gondoskodik.

4.2.3. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által a számlázási szolgáltatás során használt elektronikus aláírást, továbbá azt sem, hogy az elektronikus aláírás a számlakibocsátó vagy a számlakibocsátó képviseletére jogosult személyhez köthető-e. Az ezzel kapcsolatban felmerülő jogviták, károkozás tekintetében Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

4.2.4. E-számla kiállítás Szolgáltatói tanúsítvánnyal. Szolgáltató Felhasználó meghatalmazott számlakibocsátójaként e-számlákat állít ki a Felhasználó által a Számlázóprogramban megadott adatok szerinti adósok felé. Ennek keretében Szolgáltató vállalja, hogy saját tanúsítványát, elektronikus aláírását használja az e-számla jogszabályoknak történő megfeleltetése érdekében, Felhasználó pedig vállalja, hogy megbízást ad a Szolgáltatás igénybe vételére az emailben kiküldött megbízási szerződés elektronikus kitöltésével, annak kinyomtatását követően aláírásával és a Szolgáltató részére történő megküldésével. E megbízás kizárólag írásban (papír alapon) érvényes. Felhasználó köteles még a szolgáltatás megrendelésének napján a kitöltött és aláírt megbízási szerződést 2 példányban Szolgáltatóhoz eljuttatni vagy annak ajánlott küldeményként való postára adásáról gondoskodni. Az ennek elmaradásából fakadó károkért kizárólag Felhasználó felel. Szolgáltató a kitöltött és Felhasználó által aláírt megbízási szerződést – amennyiben azt elfogadja – aláírásával ellátja, és a Felhasználót megillető példányt postai úton megküldi Felhasználó részére. Szolgáltató automatikus e-mail üzeneteket küld Felhasználó részére, amennyiben a megrendelés napjától számított 3 munkanapon belül az érvényes megbízás nem érkezik meg Szolgáltatóhoz.

4.3. További szolgáltatások és Egyedi Megoldások

4.3.1. A Szolgáltató lehetőséget biztosít Felhasználóinak arra, hogy a Honlapon kiállított számlák, díjbekérők alapján javukra a saját vevőik, ügyfeleik online kártyás fizetést teljesítsenek. Szolgáltató online kártyás fizetési szolgáltatói:

OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.; cégjegyzékszáma: 01-09-174466) (továbbiakban: „Fizetési Szolgáltató”). A Felhasználónak a Honlapon keresztül külön szerződést kell kötnie a Fizetési szolgáltatóval, illetve el kell fogadnia a Fizetési Szolgáltató saját, vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi nyilatkozatát, így köztük külön jogviszony létesül az itt írt online kártyás fizetési szolgáltatásra.

BIG FISH Internet-technológiai Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2., cégjegyzékszáma: 01-09-872150) (továbbiakban: „Fizetési Szolgáltató”), melyen keresztül Borgun és PayPal fizetési megoldásokat biztosítja Szolgáltató.

A Fizetési Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató közvetlenül nem felel, de a hozzá érkező esetleges felhasználói kérdéseket, kéréseket, panaszokat minden esetben továbbítja a Fizetési Szolgáltatónak megválaszolásra.

4.3.2. További szolgáltatások. Szolgáltató az általa nyújtott további szolgáltatások tartalmát és részletes feltételeit a Honlapon teszi közzé. Az ilyen szolgáltatásokra jelen ÁSZF – az adott szolgáltatásra vonatkozó eltérő egyedi feltétel hiányában – megfelelően alkalmazandó.

4.3.3 Az Autokata szolgáltatásra vonatkozó kiegészítő és speciális feltételeket a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.

5. A számlázási szolgáltatás megrendelése, igénybevételének feltételei

Az előző pontban foglalt funkciók Felhasználó általi elérhetőségének, az egyes szolgáltatások igénybevehetőségének feltétele az érvényes regisztráció, majd bejelentkezés, továbbá – a jelen ÁSZF illetve Felek kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában – a szolgáltatás díjának megfizetése. Jelen ÁSZF további feltételeket az egyes szolgáltatások 4. pontban meghatározott leírása körében határozhat meg.

5.1. Regisztráció

5.1.1. Felhasználó a Honlapon való regisztrálását a „Regisztráció” linkre történő kattintással kezdheti meg.

5.1.2. A “Regisztráció” linkre kattintást követően megjelenő felületen Felhasználó a felhasználói és cégadatokat két lépésben adhatja meg.

5.1.3. A regisztrációs felületen látható adatlapokat Felhasználó értelemszerűen, a valós adatainak megfelelően tölti ki.

5.1.4. A regisztráció során generálja Szolgáltató a számla alapértelmezett előtagját. A Számlázóprogram segítségével kiállított számlák sorszámai (számlaszámok) tipikusan a következő szerkezetűek: ‘ABC-2005-19’, ahol ABC egy általában 3 (de legfeljebb 5) betűből álló ún. számlaszám előtag (számlaprefix), ezt követi kötőjellel elválasztva a számla készítésének éve, majd pedig egy folyamatosan növekvő sorszám. Regisztráció után Felhasználó ezt a számlaszám előtagot szabadon megváltoztathatja.

5.1.5. A „Tovább a regisztráció véglegesítéséhez” linkre történő kattintást követően megjelenő felületen Felhasználó ellenőrizheti megadott adatait. Felhasználó a „Vissza az adatok megadásához” linkre történő kattintást követően visszajut az adatlaphoz, ahol javíthatja adatait, illetve további a regisztrációhoz nem kötelező adatokat is megadhat.

5.1.6. A regisztráció feltétele az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása. Az „Elfogadom az ÁSZF-et és az adatvédelmi nyilatkozatot” felirat mellett található jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Regisztráció” linkre történt kattintással Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF és adatvédelmi nyilatkozatokat elolvasta, tartalmukat megértette, azokat érvényesen elfogadja, s az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul, a GDPR tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi és megadja a szükséges egyedi hozzájárulását.

5.1.7. A regisztráció véglegesítését követően Szolgáltató Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót a regisztráció részleteiről.

5.1.7.1. Kétfaktoros azonosítás (2FA)

A kétfaktoros azonosítás bevezetése a felhasználó biztonságát szolgálja. A felhasználó a profilja beállításakor lehetőséget kap arra, hogy a felületen biztosított kétfaktoros azonosítást

 1. bekapcsolja, vagy
 2. nem élni ezzel a lehetőséggel (nem kapcsolja be), vagy
 3. a már korábban bekapcsolt 2FA-t kikapcsolja.

A kétfaktoros azonosítás menete

A felhasználónak a 2FA bekapcsolásakor rögzítenie kell az internetes felületen egy telefonszámot. E telefonszámra egyszeri ellenőrző kód kerül kiküldésre. Az SMS-ben kiküldött ellenőrző kódot a felhasználási felületre be kell írnia a felhasználónak. Erre 5 perc áll rendelkezésére. Az ellenőrző kód beírásával a telefonszám rögzítésre kerül a rendszerben. E művelettel a kétfaktoros ellenőrzés aktív státuszba kerül.

A szolgáltató az aktív 2FA esetén minden új eszközről való belépéskor SMS-ben kiküld egy 6 számjegyből álló kódot, melynek megadásával lehet a felületre belépni. A felhasználó eszközeit a rendszer megjegyzi, (validáltnak tekinti azokat az eszközöket), amelyről egyszer sikeres két faktoros belépést hajtottak végre. A validált eszközökre történő későbbi belépések során a rendszer nem küld újabb SMS kódot.

Lehetőség van a profil beállításoknál az eszközök “elfelejtésére”. Ez esetben a rendszer minden validált eszközt leválaszt, így a következő belépéskor minden eszközön ismét SMS kóddal kell megerősíteni a belépési szándékot.

A 2FA a profil beállításoknál kikapcsolható. 

5.1.8. A Honlapra történő bejelentkezést követően Felhasználó a felhasználói fiókjának „Beállítások” menüpont alatt található „Fiók beállítások” linkre kattintást követően jogosult felhasználói adatait bármikor módosítani.

5.1.9. Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károk Felhasználó terhére esnek.

5.1.10. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@szamlazz.hu e-mail címre küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint; a törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

5.1.11. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

5.1.11.1.

A szolgáltató felmondhatja a szerződést, ha a felhasználó szóban, írásban, bármely fórumon sértő, gyalázkodó, trágár kifejezéseket használ a szolgáltató alkalmazottja, megbízottja vagy magának a szolgáltatónak a minősítésére, vagy tevékenységével kapcsolatban.

5.1.12. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős.

5.1.13. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

5.2. Szolgáltatáscsomagok megrendelése

5.2.1. Felhasználó a szolgáltatásokból Szolgáltató által meghatározott és a Honlapon közzétett Szolgáltatáscsomagok kiválasztásával választhatja meg azt a konstrukciót, amellyel igénybe kívánja venni Szolgáltató számlázási szolgáltatását.

5.2.2. Felhasználó az egyes szolgáltatáscsomagok tartalmát a Honlap „Csomagok és árak” vagy a “Szolgáltatáscsomagok” menüpontjára történő kattintást követően megjelenő felületen ismerheti meg, majd az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásokat tartalmazó szolgáltatáscsomag elnevezésére vagy a „Szolgáltatáscsomagom” menüpontra kattinthat.

5.2.3. Felhasználó az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásokat tartalmazó szolgáltatáscsomag elnevezésére vagy a „Szolgáltatáscsomagom” menüpontra történő kattintást követően megjelenő felületen az általa aktuálisan igénybe vett szolgáltatáscsomagról kap tájékoztatást, mely felületről a „Tovább az előfizetésekhez” linkre kattintással juthat tovább az aktuálisan igénybe vett szolgáltatáscsomagjának részleteit megjelenítő „Szolgáltatáscsomag módosítás” felületre.

5.2.4. Felhasználó a „Szolgáltatáscsomag módosítás” felületen az igénybe venni kívánt szolgáltatáscsomag mellett található jelölőkör bejelölésével, majd a „Tovább a fizetési mód és előfizetési idő kiválasztásához” linkre kattintással választhatja ki a számára megfelelő szolgáltatáscsomagot.

5.2.5. Felhasználó a „Fizetési mód és előfizetési idő kiválasztása felületen” a szolgáltatáscsomag igénylésének időtartamát, valamint a számlázási szolgáltatás megfizetésének módját az adott idő illetve fizetési mód mellett található kör bejelölésével, majd a „Tovább a fizetéshez és a használat folytatásához” linkre kattintással választhatja ki.

5.2.6. Ezt követően egy összegző felület jelenik meg, amelyen Felhasználó ellenőrizheti megrendelésének adatait. Felhasználó az egyes megrendelési adatait az egyes felületekre történő visszalépés útján módosíthatja, az egyes felületek bal alsó részében található linkre történő kattintással.

5.2.7. Felhasználó az összegző felületen történő megrendelési adatok ellenőrzését követően a „Megrendelés véglegesítése” linkre történő kattintással rendelheti meg az általa kiválasztott szolgáltatáscsomagot, mely szerződéses ajánlatnak minősül.

5.2.8. Pénzforgalmi szolgáltatókártyás fizetési mód bejelölése esetén, majd a „Megrendelés véglegesítése” linkre kattintással Felhasználó egy biztonságos pénzforgalmi szolgáltatókártyás fizetési felületre kerül átirányításra, amelynek használatáról a „Fizetési mód és előfizetési idő kiválasztása felületen” található „Tájékoztató a pénzforgalmi szolgáltatókártyás fizetésről” linken olvasható tájékoztatás.

5.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

5.3.1. Az 5.2. pontban foglaltak szerint elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó regisztráció során megadott nevét, a megrendelt szolgáltatáscsomag megnevezését és időtartamát, a megrendelés dátumát, a megrendelt szolgáltatáscsomag díját, valamint átutalásos fizetési mód választása esetén a fizetési határidőre történő felhívást, és a Szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatószámlaszámát. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül. Az ajánlat elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között érvényes szerződés jön létre. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

5.3.2. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, illetve Szolgáltató egyéb módon sem fogadja el Felhasználó ajánlatát, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.3.3. A Felhasználó ajánlatától számított 48 órán túl érkező automatikus visszaigazoló e-mail nem tekinthető Szolgáltató részéről szerződéses ajánlatnak.

5.3.4. Szolgáltató az egyes szolgáltatásokat a szolgáltatáscsomagok megrendelésének napjától kezdődően nyújtja. Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatói átutalásos fizetési mód választása mellett a szolgáltatáscsomag díja Szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatószámláján a szolgáltatások megrendelésétől számított 7. napig nem kerül jóváírásra, Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megrendelt szolgáltatások nyújtásának megtagadására mindaddig, míg az összeg pénzforgalmi szolgáltatószámláján történő jóváírására sor nem kerül.

5.4. Egyedi Megoldások megrendelése

5.4.1. Felhasználó az Egyedi Megoldásokat (pl. 4.3.1 pont) a Szolgáltató megkeresése nélkül, önállóan, a Honlap útmutatása szerint veheti igénybe. Az Egyedi Megoldások igénybevétele esetén Felhasználónak a Honlapon közzétett mértékben díjfizetési kötelezettsége jelentkezik.

5.5. Fizetés

5.5.1. Pénzforgalmi szolgáltatókártyás fizetés. Felhasználó a szolgáltatás megrendelése során pénzforgalmi szolgáltatókártyás fizetési felületről, az 5.2.8. pontban foglaltak szerint fizeti meg a szolgáltatás díját Szolgáltató részére.

5.5.2. Pénzforgalmi szolgáltatói átutalás. Felhasználó pénzforgalmi szolgáltatói átutalás útján, a megrendelt szolgáltatások díját azok megrendelésétől számított 3 napon belül köteles megfizetni a Szolgáltató 10401055-50526969-55531007 pénzforgalmi szolgáltatószámlájára.

5.5.2.1 Szolgáltató Fizetési Kérelmet küld minden olyan esetben Felhasználó részére, amennyiben Felhasználó a Pénzforgalmi szolgáltatói átutalás fizetési módot választotta, és rendelkezik olyan Pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett bankszámlával, amely a GIRO Zrt. nyilvántartása szerint alkalmas Fizetési Kérelem szolgáltatás fogadására. A Fizetési Kérelem útján történő fizetés Felhasználó részéről nem kötelező, fizetési kötelezettségét az 5.5.2 pontban meghatározott módon is teljesítheti. Szolgáltató a Fizetési Kérelem szolgáltatást ingyenes kényelmi szolgáltatásként nyújtja annak érdekében, hogy Felhasználó a Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségét egyszerűbben teljesíthesse, ezért extra díjat nem számít fel.

5.5.3. Számla. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások igazolására pénzforgalmi szolgáltatókártyás fizetési mód esetén a fizetés megtörténtét követően, míg pénzforgalmi szolgáltatói átutalásos fizetés esetén az összeg Szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatószámláján történő jóváírásának napján elektronikus úton küld számlát Felhasználó részére.

5.5.4. Elektronikus számla befogadása. Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Amennyiben jelen szerződés elfogadását követően ebben a kérdésben változás következik be és ezt a tényt Felhasználó jelzi Szolgáltató felé, Szolgáltató vállalja a papír alapú számla kiállítását (ez külön adminisztrációs költséggel járhat).

5.6. A szerződés iktatása

5.6.1. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

6. A szerződés megszűnése

6.1. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlését az 5.1.10. pont alapján kéri, ezen kérelme a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés felmondását is jelenti. A szerződés ily módon történő felmondásának eredményeként a 4.1.9 pontban foglalt joghatások érvényesülnek.

6.2. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlésére a 3.1.4. vagy az 5.1.11. vagy az 5.1.11.1 pont alapján kerül sor, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés Szolgáltató részéről történő azonnali hatályú felmondásának minősül, Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató átalánykártérítésként jogosult.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7/C. 

E-mail: info@szamlazz.hu

7.2. Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 7.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 15 napon belül érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

Egyes szolgáltatások esetén – kiemelten, de nem kizárólagosan az Autokassza szolgáltatás nyújtása során – Szolgáltató teljesítési segédet vehet igénybe. Felhasználói panasz kivizsgálása során a panasz jellegétől függően Szolgáltató továbbíthatja Felhasználó panaszát a teljesítési segéd részére a panasz alapos kivizsgálása érdekében. A panasz kivizsgálásának határideje ilyen esetben is 15 nap.

7.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

7.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

7.3.2. Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

7.3.3. Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

II. rész

8. Számlainformációs szolgáltatás

8.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 1-3. pontjába foglalt általános felhasználási feltételek a számlainformációs szolgáltatásra is kiterjednek.

8.2. A számlainformációs szolgáltatás, mint pénzforgalmi szolgáltatás a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt áll.

A számlainformációs szolgáltatót a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-670/2019 számon nyilvántartásba vette.

A számlainformációs szolgáltatásra a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) és a fizetési szolgáltatókról szóló 2013.évi CCXXXV. törvény (Fszt.) rendelkezései vonatkoznak.

Fogalmak:

Szolgáltató: a KBOSS.hu Kft., amely Számlázz.hu számlázási szolgáltatást és számlainformációs szolgáltatást egyaránt nyújt a felhasználó felhatalmazása alapján.

A számlainformációs szolgáltatás olyan online szolgáltatás, amely összesített információk nyújtására szolgál egy vagy több olyan fizetési számláról, amelyet a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő egy másik pénzforgalmi szolgáltatónál vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott;

Kereskedelmi számla alatt a gazdasági tevékenységet folytató természetes és jogi személy és egyéb szervezet által áru vagy szolgáltatás értékesítésének ellenértékéről szóló a jogszabályok alapján számlaként kibocsátott értesítést értjük.

Díjbekérő alatt a megrendelt áru vagy szolgáltatás ellenértékéről szóló értesítést értjük.

Fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is,

Érzékeny fizetési adatok az olyan adatok, amelyek csalás elkövetésére alkalmazhatók, ideértve a személyes hitelesítési adatokat is azzal, hogy a számlainformációs szolgáltatás tekintetében nem érzékeny fizetési adat a számlatulajdonos neve és a fizetési számlájának száma. 

 Jelen ÁSZF alkalmazásában pénzforgalmi szolgáltató: az a hitelintézet (bank), elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez,

A pénzforgalmi szolgáltató alatt a hétköznapi nyelvben használt „bank” kifejezést, fizetési számla a hétköznapi nyelven használt „bankszámla” kifejezést értjük.

8.3. A szolgáltatás igénybevétele

8.3.1. A szolgáltató számlainformációs szolgáltatást nyújt a Számlázz.hu számlázóprogram #profi számlacsomagjában és #digital számlacsomagjában kínált szolgáltatását igénybe vevő felhasználói (ügyfelei) részére. A szolgáltató két típusú számlainformációs szolgáltatást nyújt (lásd a 8.6. pontot). A számlainformációs szolgáltatás eredményeként előállt adatok a Számlázz.hu kezelőfelületre belépve erről a kezelőfelületről érhető el. A két típusú számlainformációs szolgáltatást

 • „Autokassza” szolgáltatás
 • „Tranzakciós lista” szolgáltatás

külön-külön nem lehet igénybe venni.

8.3.2. A számlainformációs szolgáltatás célja, hogy a számlázóprogramot használó vállalkozások anélkül, hogy pénzforgalmi szolgáltató („bank”) felületére bejelentkeznének automatikusan elérjék a pénzforgalmi szolgáltatónál keletkező fizetési számla adataikat és azok automatikus összevetésre kerüljenek a kibocsátott kereskedelmi számlákkal, és ezen adatokat a szolgáltató meghatározott 18 hónapos időszakra eltárolja.

8.4. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy 

 • a Felhasználó a megjelölt fizetési számlához online hozzáféréssel rendelkezzen,
 • a Felhasználó #profi vagy #digital  számlacsomagjára előfizetésen a szolgáltatónál,
 • a Felhasználó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató biztonságos adatátviteli (informatikai) kapcsolatot létesítsen a szolgáltatóval. A biztonságos adatátviteli kapcsolatban álló pénzforgalmi szolgáltatók listáját a szolgáltató a Honlapon közzéteszi.
 • a Felhasználó a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatójával kommunikálva rendelkezzen arról, hogy a fizetési számlájára számlainformációs szolgáltatónak hozzáférést engedjen „olvasási joggal”,
 • a felhasználó kétfaktoros azonosítással az sms-ben kapott megerősítő kóddal a felhatalmazást megadja (amennyiben Felhasználó a kétfaktoros azonosítást bekapcsolta),
 • Az ÁSZF elfogadásával a fizetési számla adatok közül a „tranzakció összege, könyvelés dátuma, közlemény, ellenoldali partner neve, ellenoldali partner számlaszáma” adatok átadását a Számlázz.hu szerverre kizárólag az „Autokassza” és a „Tranzakció lista” szolgáltatás megvalósítása céljából engedélyezze.

8.4.1. általános szabályok

A Pft. 38/C.§ (3) bekezdés a) pontja és a 38/C.§ (4) bekezdés a) és b) pontjainak együttes értelmezése alapján a Felhasználó felhatalmazása alapján lekért fizetési számlával kapcsolatos adatok a számlainformációs szolgáltatóval szemben nem minősülnek fizetési titoknak.

A pénzforgalmi szolgáltató a számlainformációs szolgáltatás igénybevételekor a biztonságos adatátviteli kapcsolaton keresztül a szolgáltató részére nem enged más műveletet a fizetési számlán végezni, mint a fizetési számla terheléséről és jóváírásáról a fizetési számla kivonaton is megjelenő adatok lekérdezését. A szolgáltató nem jut birtokába és nem kezel érzékeny fizetési adatnak minősülő adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek felhasználásával csalás esetén illetéktelen személyek a fizetési számla felett olvasási vagy rendelkezési jogot szereznének. 

8.5. A felhasználó felhatalmazása alapján a szolgáltató javára pénzforgalmi szolgáltatói ügyfélkapcsolat létesítésének folyamata: 

8.5.1. A számlainformációs szolgáltatás igénybevétele (szerződés létrejötte)

A számlainformációs szolgáltatás kizárólag a felhasználó külön rendelkezése alapján, kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott két fajta szolgáltatási célból hozható létre. A felhasználó a pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla adatok lekérdezésére vonatkozó a felhatalmazást a Számlázz.hu felhasználói felületen jelen ÁSZF kifejezett elfogadásával adja meg a szolgáltató részére.

Amennyiben a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a Szolgáltatóval biztonságos adatátviteli kapcsolatban áll, megkülönböztetéstől mentesen kezeli a számlainformációs szolgáltatás keretében továbbított adatkéréseket.

Az egyes pénzforgalmi szolgáltatók („bankok”) maguk határozzák meg a fizetési számla tranzakciókhoz (jóváírás, terhelés) tartozó adatok körét, továbbá azt, hogy megengedik-e a napi 4 alkalomnál gyakoribb lekérdezést.

8.5.2. A pénzforgalmi szolgáltató által alkalmazott erős ügyfélhitelesítés

A pénzforgalmi szolgáltató az EU 2018/389 erős ügyfélhitelesítési rendeletének (SCAr.) előírásaival összhangban erős (két, vagy több faktoros) ügyfélhitelesítést alkalmaz, amikor a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő számlatulajdonos

 • első alkalommal engedélyezi a számlainformációs szolgáltató részére a hozzáférést a fizetési számla adatokhoz,
 •  több, mint 90 nap eltelt azóta, hogy utoljára engedélyezte a számlainformációs szolgáltató részére a hozzáférést a fizetési számla adatokhoz és erős ügyfélhitelesítésre került sor.

Az 1-2. pont alól kivételt képez a fizetési számla egyenlegére vonatkozó információ és a 90 napos erős ügyfélhitelesítési időtartam alatti lekérdezés.

A felhasználó erős ügyfélhitelesítéssel adott felhatalmazása keretében 90 napon belül a számlainformációs szolgáltató 24 órás időszakon belül legfeljebb 4 alkalommal fér hozzá a fizetési számlákra és kapcsolódó fizetési műveletekre vonatkozó információkhoz, kivéve, ha

 • a felhasználó aktívan kéri a számlainformációt (bejelentkezett a számlázófelületre) vagy
 •  a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a felhasználó jóváhagyásával ennél gyakoribb lekérdezésben állapodott meg a szolgáltatóval. 

8.5.3. A felhatalmazási folyamat a következő lépésekből áll

 • A számlainformációs felület a számlázó program Számlázz.hu felületre belépéssel érhető el. A felhasználók a Számlázz.hu belépéshez szükséges felhasználó név és jelszó megadásával bejelentkeznek a számlázó felületre,
 • A számlainformációs szolgáltatásba bejelentkezéshez szükséges a beállítások menüpontban a bankszámlaszám megadása,
 • A nyitófelületen található „számlainformációs szolgáltatás engedélyezése” (kapcsolódom) linkre kattintva éri el a felhasználó a számlainformációs szolgáltatás szervert, amelyen első alkalommal és minden további 90. napon túl megadja szükséges felhatalmazást.
 • a felhasználók az ÁSZF elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy
  •  a szolgáltató a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónál kezdeményezze a számlainformációs szolgáltatás létesítését és
  • a számlainformációs üzletág szervere a Számlázz.hu szerverének átadja az „Autokassza” és a „Tranzakció lista” szolgáltatás nyújtása céljából szükséges adatokat.

Kettős engedélyezési folyamat előzi meg, hogy a számlaösszesítő szolgáltató hozzáférjen a fizetési számla adatokhoz

 • A felhasználó az sms-ben kapott megerősítő kód beírásával a szolgáltatónál jóváhagyja, hogy az a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentkezzen, mint számlainformációs szolgáltató
 • a fizetési számlaszám beírása és a pénzforgalmi szolgáltató megnevezése után

 a számlainformációs szerver a fizetési szolgáltatónak egy 90 napra szóló felhatalmazás kérést küld, abból a célból, hogy a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató és a számlainformációs szolgáltató közötti adatkapcsolat létrejöjjön.

 • Ezt követően a fizetési szolgáltató a számlainformációs szerver részére visszaad egy a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató által előállított linket, amit a szolgáltató az ügyfél számára megjelenít (redirect),
 • A felhasználó a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónál („banknál”), a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató által alkalmazott két vagy több faktoros azonosítás alkalmazásával közvetlenül engedélyezi a számlainformációs szolgáltató hozzáférését a fizetési számla tranzakciós adataihoz.
 • A felhasználó ezen a linken keresztül eljut a biztonságos adatátviteli kapcsolatot kínáló fizetési számlavezető pénzforgalmi szolgáltató online bejelentkezési felületére, ahol a pénzforgalmi szolgáltató ÁSZF-je szerint hozzáférést engedélyezhet a szolgáltató javára a megjelölt fizetési számláira, 
 • a felhasználó a pénzforgalmi szolgáltatói online felületen elvégzi az adott pénzforgalmi szolgáltatónál a személyének és jogosultságának igazolásához szükséges két vagy többfaktoros azonosítást és
 • a két vagy több faktoros azonosítással a pénzforgalmi szolgáltató („bank”) üzletszabályzatában meghatározott módon közvetlenül a számlainformációs szolgáltatónak megadja az igényelt felhatalmazást arra, hogy a szolgáltató 90 napig beléphessen a „banki” felületre, mint számlainformációs szolgáltató a felhasználó megjelölt pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára,
 • a pénzforgalmi szolgáltató ennek alapján elkészíti és megküldi a Szolgáltató részére az internetes azonosító kulcsot, amellyel az elkövetkező 90 napig az ügyfél nevében lekérdezhesse a megjelölt fizetési számla adatokat. 

A fenti folyamattal jön létre a számlainformációs szolgáltatásra vonatkozó szerződés. A szolgáltató e-mail visszaigazolást küld a felhasználó számára a számlainformációs szolgáltatásra irányuló szerződés létrejöttéről és a szolgáltatás megkezdéséről.

A fenti folyamatot az első belépéskor és 90 naponta minden további megerősítéskor alkalmazni kell.

A fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatók („bankok”) saját maguk választják meg a felhatalmazási és megerősítési folyamatot, ezért a fenti folyamat részleteiben a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónként eltérő lehet.

Érzékeny fizetési adatokról a szolgáltató nem szerez tudomást.

8.5.4. A számlainformációs szolgáltatásra bejelentkezés a felhatalmazástól számított 90 napon belül

Jelen ÁSZF elfogadásával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a fizetési számla adatok (tranzakció összege, könyvelés dátuma, közlemény, ellenoldali partner neve, ellenoldali partner számlaszáma) a Számlázz.hu szerverre átadásra kerüljenek és azon 18 hónapig megjeleníthetők legyenek.

Az Autokassza adatbázis és a Tranzakció lista adatbázis a felhasználó számára a Számlázz.hu felületen érhető el.

 • A szolgáltatás megkezdésekor a felhasználó számlainformációs szolgáltatásba bekapcsolt pénzforgalmi szolgáltatójától a szolgáltató lekérdezi a felhasználó elmúlt 90 napos fizetésiszámla történetét és ezt az információt, mint alap információt tárolja.

A felhasználó biztonsága érdekében 90 napon belüli bejelentkezés esetén is lehetséges a Számlázz.hu felületen ismételt sms-es megerősítés kérése.

8.6. A számlainformációs szolgáltatás tartalma 

A számlainformációs szolgáltatás keretében a szolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatótól („banktól”) lekért fizetési számla adatokat célhoz kötötten kizárólag az alábbi tartalmú szolgáltatás céljára használhatja fel.

A szolgáltató két típusú számlainformációs szolgáltatást nyújt „Autokassza” szolgáltatás és „Tranzakció lista” szolgáltatás néven.

A szolgáltató kizárólag a Számlázz.hu felület felhasználói javára nyújt számlainformációs szolgáltatását, melynek feltétele a #profi vagy #digital számlacsomagokra előfizetés. A szolgáltató sem saját maga, sem harmadik személy részére elemzést vagy más adatszolgáltatást a pénzforgalmi szolgáltatótól lekért adatokkal nem végez, azokat nem értékesíti. 

A szolgáltató a fizetési számlának valamennyi olyan adatához hozzáfér, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlakivonaton megjelenít, így különösen

 • tranzakció típusa 
 • Számla típusa
 • tranzakció összege, 
 • tranzakció státusz,
 • értéknap,
 • könyvelés dátuma,
 • közlemény,  
 • tranzakció azonosító szám, 
 • ellenoldali partner neve, 
 • ellenoldali partner számlaszáma
 • új egyenleg

Ezek az adatok a pénzforgalmi szolgáltatónként változhatnak.

Azok az egyéni vállalkozó felhasználók, akiknél a gazdasági tevékenység pénzforgalma ugyanazon a fizetési számlán bonyolódik le, mint a magánszemély pénzforgalma a szolgáltató birtokába jut személyes adatnak minősülő, de a számlainformációs szolgáltatáshoz nem szükséges, a gazdasági tevékenység körén kívül eső fizetési adatokhoz is (pl. magánszemélyként történt vásárlások adatai). Ezeket az adatokat kizárólag a két fajta számlainformációs szolgáltatás céljára használhatja fel.

8.6.1. Autokassza szolgáltatás célja, tartalma  

A KBOSS.hu Kft. számlainformációs szolgáltatása keretében a pénzforgalmi szolgáltató által biztosított biztonságos adatátviteli kapcsolaton keresztül, a felhasználó részére a felhasználó által kibocsátott és befogadott kereskedelmi számláinak pénzügyi forgalma lekérdezhető és a szolgáltató által működtetett algoritmuson keresztül összepárosítható. 

A felhasználónak az ÁSZ elfogadásával adott felhatalmazása alapján a pénzforgalmi szolgáltatótól lekért fizetési számla adatok közül a következőket átadhatja a Számlázz.hu szerver részére, amelyen az egyeztetés megtörténik a kereskedelmi számla adataival.

Számlainformációs Üzletág szervere a Számlázási Üzletág szerverének a felhasználó ÁSZF-ben adott felhatalmazása alapján átadja a szolgáltatáshoz szükséges 5 adatot 

 • tranzakció összege,
 • könyvelés dátuma, 
 • közlemény, 
 • ellenoldali partner neve, 
 • ellenoldali partner számlaszáma

A szolgáltatás célja számlázó felületen kibocsátott kereskedelmi számlák státusz beállításának – „kifizetésre vár”, „kifizetett”, „késik” -automatizálása, a jelenlegi manuális, a felhasználó közreműködését igénylő beállítás helyett.

A kereskedelmi számla adatok (számlaszám, összeg, közlemény azonosító, dátum, ellenoldali partner neve) egyezése esetén a számlát „kifizetésre vár” státuszból „kifizetettre” állítja át a rendszer automatikusan.

Amennyiben a számla lejáratának időpontjában nem történik meg a fizetés, a pénzforgalmi szolgáltatószámlán jóváírás a számla státusza „késik”.

A szolgáltató az alábbi adatokat használja fel az Autokassza szolgáltatás keretében a felhasználó által kibocsátott kereskedelmi számla (vagy díjbekérő) és a hozzátartozó fizetési számla jóváírás azonosításához:

8.6.2.Tranzakció lista szolgáltatás célja, tartalma

A felhasználó a Számlázz.hu kezelő felületen közvetlenül megjelenítheti a számlainformációs szerveren nyilvántartott különböző pénzforgalmi szolgáltatóknál meglévő számláinak aktuális egyenlegét alapesetben 90 napos időtartamra, gördülő módon tárolva az adatokat 18 hónapos időtartamra. 

A felhasználónak az ÁSZ elfogadásával adott felhatalmazása alapján a pénzforgalmi szolgáltatótól lekért fizetési számla adatok közül a következőket átadhatja a Számlázz.hu szerver részére, amelyen a fizetési számla adatok gördülő módon legfeljebb 18 hónapra tárolásra kerülnek és megjeleníthetők: 

 • tranzakció összege,
 • könyvelés dátuma, 
 • közlemény, 
 • ellenoldali partner neve,
 • ellenoldali partner számlaszáma

Ez az adatbázis megkönnyíti a pénzforgalmi szolgáltatók közötti váltást a felhasználók részére, mert a számlatörténet hosszabb távra is visszakereshető egy adatbázisban. A másik felhasználási lehetőség a könyvvizsgálói folyamat megkönnyítése az adatbázis felhasználásával.

A felhasználó az ÁSZF elfogadásával megbízza a szolgáltatót a számlainformációs szolgáltatás keretében lekérdezett fizetési számla történet maximum 18 hónapig tartó megőrzésével a megfelelő adatkezelési és adatvédelmi szabályok betartásával.  

A szolgáltató az alábbi adatokat használja fel jelen szolgáltatástípus esetében:

 • tranzakció összege,
 • könyvelés dátuma, 
 • közlemény, 
 • ellenoldali partner neve,
 • ellenoldali partner számlaszáma

A szolgáltató a fel nem használt fizetési számla információkat a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok szerint titkosítja és az esetleges követelések elévülési idejének leteltével a GDPR szabályok szerint megsemmisíti.

8.6.3. Feldolgozási időtartam

A számlainformációs szolgáltatás online szolgáltatás. A szolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatóval fennálló ügyfélkapcsolaton keresztül naponta legfeljebb 4 alkalommal jogosult a felhasználó fizetésiszámla adatainak lekérdezésére. A rendelet alapján lehetőség lehet a pénzforgalmi szolgáltatóval történt megállapodás szerint ettől eltérő gyakoriságú lekérdezésre is.

8.7. A szolgáltatás megszüntetése

A számlainformációs szolgáltatás visszavonásig érvényes, határozatlan idejű.

 • A számlázóprogram szolgáltatás lemondása a lemondás határnapjával automatikusan megszünteti a számlainformációs szolgáltatást.  
 • A számlainformációs szolgáltatás a számlázási szolgáltatás fenntartásával önállóan is felmondható ugyanazon a felületen, ahol a bekapcsolás megtörtént. A szolgáltatás megszüntetéséhez egy felugró ablakon a felmondás megerősítése szükséges. A szolgáltatás megszűntekor a Szolgáltató minden adatot inaktívvá tesz. 

A szolgáltatás felmondása esetén a számlainformációs szolgáltatással kapcsolatos adatok titkosításra kerülnek, az esetleges követelések elévülési idejének leteltével a GDPR szabályok szerint megsemmisíti.

8.8. Díjak

A szolgáltató a számlainformációs szolgáltatásért külön díjat nem számít fel.

A számlainformációs szolgáltatás igénybevételére a #profi és #digital szolgáltatáscsomagot megvásárló felhasználók van lehetőségük. A díjtáblázat tartalmazza az egyes számlacsomagok díját, amelyet a Számlázz.hu oldalán közzétesz.

8.9. Felelősség

A szolgáltató nem kezel érzékeny fizetési adatot

A szolgáltató számlainformációs jogosultsága csak lekérdezésre alkalmas (read only), ami a  fizetési számla feletti rendelkezést nem teszi lehetővé, így a szolgáltató a fizetési számla feletti jogosulatlan lekérdezést vagy rendelkezést (csalást) lehetővé tevő érzékeny fizetési adatokat nem kezel.

A szolgáltató által számlainformációs szolgáltatás keretében igénybe vett biztonságos pénzforgalmi szolgáltatói adatátviteli kapcsolaton keresztül nincs lehetősége a felhasználó fizetési számlája feletti rendelkezésre. A szolgáltató a felhasználó megbízása szerint a statikus fizetési számla adatok (számlaegyenleg, jóváírás, terhelés) lekérdezésére (olvasására) és tárolására jogosult. A szolgáltató, mint számlainformációs szolgáltató olyan mértékben fér hozzá a felhasználók pénzforgalmi szolgáltatószámláihoz kapcsolódó adataihoz, a milyen mértékben a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges, a felhasználó az ÁSZF elfogadásával ehhez kifejezetten hozzájárul. A szolgáltató megismerheti ezeket az adatokat, ezek az adatok nem minősülnek érzékeny fizetési adatnak. A szolgáltató érzékeny fizetési adatokat nem gyűjt és nem tárol.

A szolgáltató a legyűjtött fizetési számla adatokat titkosítva a számlázó program (Számlázz.hu) szerverétől elkülönített (számlainformációs szolgáltatás) szerveren tárolja. A szolgáltató a tudomásra jutott üzleti és fizetési titok megtartására az Fszt. és a Ptk. szerint köteles, ezek megtartásáért a törvényben meghatározott felelősség terheli. A szolgáltató más adatkezelőnek nem ad át adatokat, az adatfeldolgozónak csak titkosított adatokat ad át feldolgozásra. 

Ha bármelyik szolgáltatásba történő regisztráció során a felhasználók adataikat tévesen, hibásan, vagy hamisan adják meg a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A pénzforgalmi szolgáltató felé a Felhasználó felhatalmazása alapítja meg a Szolgáltató jogát a fizetésiszámláról adatok lekérésére.

A felhasználó kötelezettsége a megadott hozzáférés (felhasználónév és jelszó) titkosságának a megőrzése, amennyiben azok a Felhasználó érdekkörében fellépő körülmény miatt jogosulatlan felhasználásra kerülnek a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

A szolgáltató felelős a pénzforgalmi szolgáltatói hozzáférés azonosító titokban tartásáért. A szolgáltató a tőle elvárható fokozott gondossággal jár el a tevékenysége során, figyelembe veszi az MNB számlainformációs szolgáltatásra (felhő szolgáltatásra, internet alapú szolgáltatásra) vonatkozó ajánlásait.

A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrált e-mail címre a szolgáltató tájékoztató vagy értesítő levelet küldjön az számlainformációs szolgáltatáshoz kapcsolódó információkkal az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

A szolgáltató kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő működési vagy biztonsági esemény vagy adatvédelmi incidens merül fel, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben az érdekkörében felmerülő működési vagy biztonsági esemény vagy adatvédelmi incidens a felhasználónak kárt okoz, kártérítési felelőssége a Ptk. alapján áll fenn, figyelembe véve a felelősségbiztosítás kártérítési összegét.

A szolgáltató nem felel azokért a károkért, amelyek az érdekkörén kívüli okból keletkeznek, így különösen a távközlési vonalak, az internetes kapcsolat, az adatátviteli rendszerek, vagy a posta szolgáltatása miatt következnek be, vagy amelynek elhárítására vagy befolyásolására nincs lehetősége (erőhatalom, vis major, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés).

A szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szolgáltatás lebonyolításával összefüggő kötelezettsége körében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

9. Adatkezelés

A szolgáltató a számlainformációs szolgáltatási szerződés megszűnésétől számított 5 évig, a Ptk. elévülési idő vagy az igényérvényesítés végéig kezelheti. A szolgáltató adatkezelését személyes adatok esetében az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete szerint végzi, adatkezelési tájékoztatója a honlapján megtalálható.

10. Panaszkezelés

10.1 Amennyiben a felhasználónak a számlainformációs szolgáltatási szerződés megkötésével, teljesítésével vagy megszüntetésével kapcsolatban észrevétele, panasza merül fel, annak rendezését elsősorban a szolgáltatóval szükséges rendeznie panaszbeadványában.

Amennyiben a felek közötti vita tárgyalás útján nem rendezhető bírósági eljárásnak van helye a polgári perrendtartás szabályai szerint.

A panasz benyújtásának helye: info@szamlazz.hu

10.2. személyes adatkezelés

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban van panasza a felhasználónak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest szilágyi E. fasor 22/C.

http://www.naih.hu/

ugyfelszolgalat@naih.hu

11. Jelen ÁSZF-ben hivatkozott jogszabályok a következők:

Ptk.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

SCAr: az EU 2015./2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017. november 27-i (EU) 2018/ 389 felhatalmazáson alapuló rendelete

12. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

12.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

12.2. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. május 9.

1. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kiegészítés a Számlázz.hu Autokata szolgáltatását igénybevevő felhasználók részére

1. Bevezető

Köszönjük, hogy az Autokata szolgáltatást (a továbbiakban: “Szolgáltatás”) választotta! Szolgáltatásaink nyújtása során elsődleges szempontunk felhasználóink elégedettsége, kényelme és ami a legfontosabb, adatainak biztonsága. Ehhez azonban fontos, hogy Szolgáltatásunkat világos és érthető szabályok betartásával biztosítsuk, amely szabályokat ebben a dokumentumban rögzítünk.

A Szolgáltatás nyújtója a Számlázz.hu weboldalt is fejlesztő és üzemeltető KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41, képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető, a továbbiakban: “Szolgáltató”).

2. A Szolgáltatás ismertetése

Az Autokata szolgáltatás abból a célból jött létre, hogy a kisadózók tételes adózását (KATA) választó egyéni vállalkozók részére segítséget nyújtson, ezzel is megkönnyítve az egyéni vállalkozások életét, egyszerűsítse a nyilvántartás vezetési kötelezettségeiket, valamint egyszerű és áttekinthető képet nyújtson számukra pénzügyeikről.

A Szolgáltatás az alábbi adatok megjelenítésére illetve feladatok elvégzésére képes:

 • KATA keret kijelzés és ábrázolás számlázó adatai alapján, szüneteltetést is figyelembe véve
 • alanyi adómentes keret kijelzés és ábrázolás számlázó adatai alapján (belföldi számlák esetén)
 • adózási értesítők, adó előírások: KATA, iparűzési adó (csak tételes IPA), kamarai tagdíj
 • kikapcsolható rendszerüzenetek email formájában (vállalkozásod teljesítménye, adózási értesítők)
 • szüneteltetés kezdeményezése (bevallás varázsló)
 • szüneteltetés leállítása (bevallás varázsló)
 • KATA adó törlésének kezdeményezése (bevallás varázsló T101E)
 • EU adószám igénylése (bevallás varázsló)
 • bevételi nyilvántartás elkészítése (nyomtatható, excelbe exportálható)
 • számlázóból származó ügyféladatok egyszerű áttekintése (kintlévőség vizsgálat)
 • ingyenes tudáscentrum

3. A Szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatást a Szolgáltató azon felhasználói (a továbbiakban: “Felhasználó”) vehetik igénybe akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

 • rendelkeznek  #start, #digital, #profi Számlázz.hu csomag és Autokata kiegészítö csomag előfizetéssel; és
 • egyéni vállalkozók; és
 • a kisadózó vállalkozások tételes adóját, mint adófizetési módot választották

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a KATA választására jogosult egyéb vállalkozási formák, így kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaságok, kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaságok és egyéni cégek számára a Szolgáltatás jelenleg nem elérhető.

A Szolgáltatás a Felhasználó Számlázz.hu fiókjába történő bejelentkezést követően, a Vezérlőpult menüpontban aktiválható. Az aktiválással a Felhasználó számára automatikusan a Számlázz.hu fiók mellet egy Autokata fiók is létrehozásra kerül. Az Autokata fiók adatai a Felhasználó által a Számlázz.hu fiókban megadott adatokkal megegyezőek. Ahhoz, hogy a Szolgáltatás megfelelően működhessen illetve a Felhasználó részére megfelelő adatokat jelezzen ki, a Felhasználónak néhány a KATA adózással kapcsolatos kérdésre is válaszolnia kell. A kérdések megválaszolása kötelező, mivel enélkül a Szolgáltatás nem vagy nem megfelelően működik. A Számlázz.hu fiókban, illetve a Szolgáltatás aktiválása során esetlegesen a Felhasználó által megadott adatok pontosságáért a Felhasználó felelős, minden az adatok pontatlanságából adódó hibára visszavezethető, a Felhasználót érő esetleges károk vonatkozásában a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

Figyelem: a Szolgáltatás igénybevétele díjfizetéshez kötött, melynek részleteire az alábbiakban térünk ki.

A Szolgáltatás aktiválását követően a Felhasználók a Számlázz.hu fiókjuk főoldalán, egy beépülő modul (widget) útján (a képernyő jobb oldalán megjelenítve) összefoglaló képet kaphatnak a KATA adózással kapcsolatos adatokról, így többek között az adott évben fennmaradó KATA keretükről, a még általános forgalmi adó mentesen számlázható összegről, továbbá adózással kapcsolatos teendőikről láthatnak értesítéseket. A Felhasználó a beépített modulon keresztül egy kattintással, az “irány az autokata” gombra kattintva navigálhat át az Autokata fiókjába, ahol további információkat találhat, illetve beállításokat eszközölhet, illetve egyes, alábbiakban részletezett ügyeket indíthat.

4. A Szolgáltatás funkciói

4.1. KATA keret kimutatás

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a Felhasználó éves KATA keretének összege 12.000.000,- Ft. A kimutatás azt jelzi a Felhasználó részére, hogy a Számlázz.hu rendszerében kiállított és ott kifizetettnek jelölt számlák alapján mekkora a Felhasználó vállalkozása által az adott évben elérhető bevétel, amit még nem terhel további adófizetési kötelezettség. Amennyiben egy vagy több számla(k) még nem került(ek) ténylegesen kifizetésre vagy a Felhasználó a már kifizetett számlá(ka)t nem állította kifizetett állapotúra, úgy a kifizetetlen számla/számlák értékét az Autokata rendszer ügyféltartozásként mutatja ki, egyben a számla/számlák összegével a még felhasználható keretet nem csökkenti. A Szolgáltatás a Felhasználó által a Számlázz.hu rendszerben kiállított számlákból történő automatikus adat importálással végzi el a számításokat, manuális adatbevitelre (a számla adatait leszámítva) nincs lehetőség. Amennyiben a Felhasználó a számlázón kívüli KATA adó hatálya alá tartozó árbevétellel rendelkezik, úgy azzal kapcsolatban az alkalmazás nem végez számításokat. Kérjük ezt minden esetben tartsa szem előtt, az ebből eredő hibás számításokkal kapcsolatban minden felelősségünket kizárjuk. A KATA keret számítása figyelembe veszi, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be a KATA hatálya alá, illetve azt is, ha a KATA adóalanyiság választását követően a Felhasználó az adóalanyiságát esetlegesen szüneteltette-e. Fontos, hogy amennyiben a Felhasználó a KATA adóalanyiságát szüneteltette, úgy azt az Autokata rendszerben az “Új ügyintézés kezdeményezése” gombra, vagy a “Korábbi szünetelések beállítása” menüpontra kattintással megadja, mivel ennek elmulasztása esetén a KATA keret számítása és annak kimutatása pontatlan lehet, mellyel kapcsolatban a Szolgáltató kizárja felelősségét.

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás azon KATA kör részére készült, akik alanyi adómentesek, és külföldi számla-kapcsolatokkal nem rendelkeznek, tehát amennyiben a Felhasználó nem minősül ilyen Felhasználónak, úgy a Szolgáltatás által megjelenített adatok, még tökéletes adatimportálás esetén is tévesek lehetnek, azokból következtetéseket nem, vagy nem megfelelő módon lehet levonni.

4.2. Alanyi adómentes (AAM) keret kimutatás

Ez a kimutatás azt mutatja meg, hogy mekkora összegben állíthat ki a Felhasználó adott évi teljesítésű számlákat, melyeket nem terhel Áfa fizetési kötelezettség. Az AAM keretet az adott évi teljesítési dátummal kiállított számlák nettó értéke csökkenti. Az AAM keretet nem befolyásolja, hogy a számlázott összeget megfizették-e illetve az adóalanyiság szüneteltetése sincs rá hatással. Az automatikus adat importálásból kifolyólag ez a kimutatás is csak abban az esetben mutat pontos értéket, amennyiben a Felhasználó a számlá(ka)t a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően állította ki, azaz az abban szereplő adatok helyesek. Ismételten fontos megjegyezni, hogy a számítás csak belföldi számla-kapcsolatokkal rendelkező Felhasználó esetében mutat pontos értéket. Amennyiben külföldi számla-kapcsolatokkal rendelkezik, azt kötelezően meg kell adnia a beállítások során, ilyenkor az alkalmazásban az alanyi adómentes keret kijelzésekor jelezzük, hogy külföldi számlák kibocsátása esetén az alanyi adómentes keret számítása pontatlan lehet.

4.3. Adózási értesítők, adó előírások

Az Autokata rendszer automatikus értesítéseket küld a felhasználó részére, amennyiben KATA, helyi iparűzési adó vagy kamarai díjfizetési kötelezettsége keletkezik. Az Autokata rendszer a Felhasználó által a Számlázz.hu rendszerben megadott székhely adatból megállapítja, hogy a helyi iparűzési adó mely önkormányzatnak, illetve a KATA adóalanyiságú vállalkozók által kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként fizetendő kamarai díj mely megyei vagy megyei jogú város kereskedelmi kamarája részére fizetendő. Fontos megjegyezni, hogy az Autokata rendszer jelenleg csak a tételes helyi iparűzési adó számítására alkalmas, amennyiben a Felhasználó ettől eltérően teljesíti helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét, úgy a fizetendő adó összege a rendszer által jelzettől eltérhet, mellyel kapcsolatban a Szolgáltató kizárja a felelősségét. Az előzőek megállapítását követően az Autokata rendszer automatikus értesítést küld, hogy az előzőekben említett adónemek bevallása vagy megfizetése mikor esedékes. Azt, hogy a rendszer mikor küldjön értesítést, hány nappal az esedékességet megelőzően, a Felhasználó szabadon beállíthatja. Az értesítések egyes beállításai az “Adózás” menüpont alatt érhetőek el. A Felhasználó az adófizetési illetve egyéb teendőit a “Teendőim/Összes listázása” menüpont alatt ellenőrizheti. Figyelem az Autokata rendszere csak a KATA-s adózási feladatokat, ehhez kapcsolódó változás-bejelenetéseket segíti, az Autokatában történő bármilyen ügyintézés adminisztrálása nem jelenti, hogy maga az ügyintézés ténylegesen meg is valósult. (Pl. Ha fizetettre állít egy adófizetési kötelezettséget az Autokatában, az nem jelenti ténylegesen azt, hogy az adót ki is fizette, így a tényleges adófizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos felelősségünket kizárjuk).

4.4. Értesítések rendszerüzenet formájában

Az Autokata rendszer a fenti 4.3. pontban részletezett adófizetési kötelezettségekről illetve a Felhasználó vállalkozásának teljesítményéről automatikus rendszerüzeneteket küld a Felhasználó részére e-mail üzenetben, a Felhasználó Számlázz.hu rendszerben megadott e-mail címére. A rendszerüzenetek küldése kikapcsolható a “Profil/Személyes adatok” menüpontban az “Értesítések küldése” menüpont melletti jelölőnégyzetben található pipára, majd a “Mentés” gombra kattintással.  

4.5. Szüneteltetés kezdeményezése (bevallás varázsló)

A Felhasználónak az “Új ügyintézés kezdeményezése” gombra kattintással majd az “Egyéni vállalkozás szüneteltetése” menüpontot kiválasztva egy olyan oldalra jut, amely tartalmazza azt a leírást, hogy a Felhasználó hogyan, mely lépéseket követve szüneteltetheti KATA adóalanyiságát. Fontos, hogy maga a szüneteltetés nem az Autokata rendszerén keresztül történik, ott a Felhasználó csak egy ügysegédletet talál, amely az adminisztratív teendők könnyítését segíti, illetve információt nyújt a Felhasználó részére az egyes teljesítendő kötelezettségeiről. Az ilyen módon a Felhasználó részére biztosított információ semmilyen módon nem minősül sem jogi, sem adóügyi, sem egyéb szakmai tanácsnak, így ebben a körben a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a Felhasználónak lehetősége van a menüponton belül a szünetelésről szóló hivatalos visszaigazolásról szóló pdf fájl rendszerbe történő feltöltésére, mely a 4.1. pontban részletezett módon a Felhasználó KATA keretének kiszámítása szempontjából elengedhetetlen. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a KATA adóalanyiság szüneteltetését kezdeményezte, azonban ezt az Autokata rendszerben nem rögzítette, úgy az ebből eredő esetleges számítási hibákért valamint az ebből eredően a Felhasználót esetlegesen ért kárért a Szolgáltató nem felelős.

Felhasználó minden esetben köteles meggyőződni arról, hogy a feltöltött állományok nem tartalmaznak kártékony adatrészleteket, vírusokat, egyebeket, melyek a rendszer működését veszélyeztethetik. Amennyiben a Felhasználó által feltöltött állományra visszavezethető okból a rendszer működésében hiba keletkezik, akkor az esetleges Szolgáltatót ért károk megtérítésére a Felhasználó köteles. A Felhasználó ilyen esetben köteles mentesíteni a Szolgáltatót a károk viselése alól harmadik személyekkel szemben is.

4.6. Korábbi szünetelések beállítása

A Felhasználónak az “Új ügyintézés kezdeményezése” gombra kattintással majd az “Korábbi szünetelések beállítása” menüpontot kiválasztva lehetősége van arra, hogy az ott található leírást követve a rendszerben rögzíthesse adóalanyiságának az Autokata rendszer használatát megelőző szünetelését/szüneteléseit. Ennek megadása a Felhasználó KATA keretének számítása miatt elengedhetetlen, mivel a szünetelés kihatással van / lehet a KATA keret számítására. Amennyiben a Felhasználó az esetleges korábbi szünetelések beállítását elmulasztja, úgy a KATA keret számítása hibás lehet, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató kizárja felelősségét.

4.7. Szüneteltetés leállítása (bevallás varázsló)

A Felhasználónak az “Új ügyintézés kezdeményezése” gombra kattintással majd az “Szünetelés leállítása” menüpontot kiválasztva egy olyan oldalra jut, amely tartalmazza azt a leírást, hogy a Felhasználó hogyan, mely lépéseket követve állíthatja le KATA adóalanyiságának szünetelését. A szünetelés leállítására a fenti 4.5. pontban leírtak megfelelően irányadóak.

4.8. EU adószám igénylése

Az “Új ügyintézés kezdeményezése” gombra kattintással majd az “EU adószám igénylése” menüpontot kiválasztva és az “Indítás” gombra kattintva a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy létrehozza az Európai Uniós adószám igénylését segítő xml kiterjesztésű fájlt. A fájl létrehozásához egyes a Számlázz.hu rendszerben nem szereplő adatok megadása szükséges. A Felhasználó által megadott adatok pontosságáért és helyességéért a Felhasználó felel. A fájl létrehozását követően a leírást követve a Felhasználó könnyedén, pár kattintással kezdeményezheti az EU adószám igénylését.

4.9.  Ügyféladatok egyszerű áttekintése

Az Autokata rendszer az “Ügyfelek” menüpont alatt, a Számlázz.hu rendszerből átvett számlaadatok alapján kimutatást készít a Felhasználó partnereiről, megjelölve a partner nevét, a részére kiállított számlák számát, az összesen az adott partner felé számlázott összeget, illetve a kintlévőségeket, mely könnyen áttekinthetővé teszi a Felhasználó részére ügyfélkapcsolatait illetve kintlévőségeit.

4.10. Bevételi nyilvántartás

A Felhasználó a “Bevételi nyilvántartás” menüpontot választva – a kibocsátott számlák alapján – egyszerűen áttekintheti az adott év bevételeit, melyeket a rendszerből kinyomtathat illetve egy gombnyomással excel-be importálhat. Az Autokata rendszer az automatikusan importált adatokból készíti a bevételi nyilvántartást, amely pontosságáért, megfelelősségéért a a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni, hiszen az a Felhasználó által a Számlázz.hu rendszerben megadott adatokon alapulnak.

5. A Szolgáltatás díja, díjfizetés

A Szolgáltatás igénybevétele díjfizetéshez kötött. A Felhasználók kétféle előfizetési mód között választhatnak, mely választástól függően havi vagy éves előfizetés.

A Szolgáltatás igénybevételének díja

 • havi előfizetés esetén: 1.290,- Ft + Áfa / hó
 • éves előfizetés esetén: 12.900,- Ft + Áfa / év

A Felhasználónak a Számlázz.hu fiókjának Beállítások/Szolgáltatáscsomagom menüponton belül bármikor lehetősége van arra, hogy éves előfizetési díjról havi előfizetésre vagy havi előfizetésről éves előfizetésre váltson.

A díjfizetés a Szolgáltató általános szerződési feltételeinek (ÁSZF) 5.5. pontjában rögzített módon, a Szolgáltató részére történik.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fent meghatározott díjakat saját belátása szerint és döntési jogkörében megváltoztassa. A díjak esetleges változásáról a Szolgáltató a Felhasználót előzetesen értesíti. Havi előfizetés esetén a módosított díj a módosításról szóló értesítést követő második hónaptól lép hatályba, míg éves előfizetés esetén a módosítás az éves előfizetés lejártát követően, az éves előfizetés meghosszabbításával egyidejűleg.

6. Felelősség

A Szolgáltatás aktiválásával és használatával a Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak bizonyos esetek, amikor a Felhasználó nem tudja elérni az Autokata fiókját és nem tudja a Szolgáltatást használni. Amennyiben ez egy előre tervezett üzemszünetre vezethető vissza, akkor a Szolgáltató a tervezett üzemszünet időpontját megelőző 3 nappal e-mail útján, vagy rendszerüzenet formájában tájékoztatja a Felhasználót. Sajnálatos módon előfordulhat olyan előre nem tervezett esemény is, amely miatt a Szolgáltatás időszakosan nem elérhető, amely eseményt Szolgáltató sem lát előre, így arról előzetes tájékoztatást sem tud nyújtani. Mivel az ilyen esetek előfordulásáért a Szolgáltató, nem tehető felelőssé ezért felelősséget sem tud vállalni, akkor sem, ha a Felhasználónak ebből kára keletkezett.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott adatok pontatlanságából eredő bármilyen – így különösen de nem kizárólagosan számítási – hibáért, az adatok pontosságáért a Felhasználó felelős. Amennyiben a Felhasználó külföldi partner részére is állít ki számlákat, úgy a Szolgáltatás által elvégzett kalkuláció hibás lehet, melyért a Szolgáltató szintén nem felelős, tekintettel arra, hogy ezen számlák figyelembevételére a Szolgáltatás jelenleg nem alkalmas.

A Szolgáltató felelősséget vállal a Szolgáltatás működésének alapját képező algoritmus helyes működésével és ezáltal az abban kimutatott értékekkel kapcsolatban, amennyiben a Felhasználó az adatokat helyesen és hiánytalanul adta meg.  

7. Szellemi tulajdon

Az Autokata szolgáltatás grafikai megjelenése, felhasználói felülete, az oldalainkon található fényképek, cégérek, logók, videók, hangok, tartalmak, megvalósítások és programkódok részben harmadik személy szellemi tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak, amelyek használatára vonatkozóan a Szolgáltató Magyarország területére korlátozva, nem kizárólagos hasznosítási joggal rendelkezik.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a szolgáltatás fejlesztője korábban hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Felhasználó a Szolgáltatás használatával kapcsolatban használja az Autokata elnevezést, annak logóját – eredeti formájában és módosítása nélkül – és megjelenését a Szolgáltatás igénybevétele során készített jelentéseken.

A Szolgáltatás használata során, a Felhasználó által feltöltött adatokból, illetve a Felhasználó közreműködésével készített jelentések, összefüggések a Felhasználó szellemi tulajdonát képezik és az Felhasználó szellemi tulajdonában maradnak a fiókjának megszüntetését követően is.

8. Titoktartás

A Szolgáltató számára fontos a Felhasználónak a Szolgáltatásba vetett bizalma, így szavatolják, hogy a Felhasználó erre irányuló és kifejezett kérése hiányában semmilyen Felhasználóhoz, vagy a Felhasználó vállalkozásához köthető gazdasági adatot nem adnak ki harmadik személynek, illetve, hogy az ilyen adatok mások általi megismerhetőségét – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – akadályozni fogják. Ezen pont alól kivételt képez Szolgáltató teljesítési segédje, aki részére a Szolgáltatás használata érdekében elérhetővé kell tennie a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat.

9. Megszűnés

A Felhasználó a Szolgáltatásra történő előfizetéssel elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a  Szolgáltató a Felhasználó előzetes értesítése és indoklás nélkül megszüntesse vagy a Felhasználó által hozzá nem férhetővé tegye a fiókját, illetve, hogy a Felhasználó által feltöltött adatokat véglegesen törölje az Autokata rendszerből.

A Szolgáltató jogosult megszüntetni a Felhasználó Autokata fiókját amennyiben például a felhasználási feltételeink megsértését észleli vagy azt, hogy azt a használati feltételekkel ellentétesen, jogszabályokba ütköző módon vagy célból használja.

Fontos, hogy a Szolgáltatás minőségének javítása céljából a Felhasználó fiókjának törlését követően is a Szolgáltató megőrizhet bizonyos adatokat olyan módon, hogy azok sem általuk sem harmadik személyek által nem lehetnek visszavezethetőek a Felhasználóra vagy a Felhasználó vállalkozására.

A Szolgáltatásra történő előfizetés automatikusan megszűnik amennyiben a Felhasználó a Számlázz.hu előfizetését megszünteti. A Felhasználónak a Számlázz.hu fiókjának Beállítások/Szolgáltatáscsomagom menüponton belül bármikor lehetősége van arra, hogy a “Lemondom” gombra kattintással az Autokata előfizetését megszüntesse.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben Autokata előfizetése bármely okból megszűnik, úgy a Szolgáltatónak nem áll módjában az adott időszakra vonatkozó díjból visszatérítést biztosítani.

10. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató ügyfélszolgálatot tart fent a Felhasználók részére, mely az info@szamlazz.hu e-mail címre küldött üzenet útján érhető el. Az ügyfélszolgálattal és panaszkezeléssel kapcsolatos információkat a Szolgáltató általános szerződési feltételeinek 7. pontja tartalmazza.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az ügyfélszolgálatnak a Felhasználó megkeresésre küldött válasza semmilyen körülmények között nem minősül sem jogi, sem adóügyi, sem egyéb szakmai tanácsnak, így ebben a körben a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

11. Adatkezelés

A Szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos irányelveit ezen az oldalon teszi közzé.

12. Tárhelyszolgáltató

Az Autokata rendszer Szolgáltatás tárhelyszolgáltatóinak adatai:

Név: Linode LLC

Székhely: 329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A08205 Galloway. New Jersey, USA

e-mail cím: support@linode.com

telefonszám: Intl.: +1 609-380-7100

Szerverközpont: Linode Frankfurt DataCenter

Amazon Web Services, Inc. or its affiliates- (Seattle, Washington, Egyesült Államok) tárhely szolgáltató, Frankfurti adatcentrum

13. Vegyes rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek a Szolgáltató Számlázz.hu weboldalon nyújtott szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételekkel együttesen alkalmazandó, az abban foglaltak megfelelően irányadóak. A jelen általános szerződési feltételek és a Szolgáltató Számlázz.hu szolgáltatására vonatkozó általános szerződési feltételek közötti bármilyen eltérés esetén, a Szolgáltatás vonatkozásában jelen általános szerződési feltételek rendelkezései irányadóak.

Jelen feltételeinket a Szolgáltatás fejlesztése, javítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, illetve más célból a Szolgáltató kiegészítheti vagy módosíthatja. Minden ilyen módosításról ezen az oldalon tájékoztatjuk. Amennyiben Ön a tájékoztatást követően is használja Szolgáltatásainkat, azt a módosítások elfogadásaként értelmezzük. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak.

Jelen ÁSZF kiegészítés hatályba lépésének dátuma 2019.03.28.

Korábbi ÁSZF-ek

 • 2022.05.09-től érvényes ÁSZF (287kB PDF)

 • 2019.03.28-tól érvényes ÁSZF (112kB PDF)

 • 2018.12.12-től érvényes ÁSZF (59kB PDF)

 • 2018.07.24-től érvényes ÁSZF (70kB PDF)

 • 2018.04.05-től érvényes ÁSZF (105 kB PDF)

 • 2017.09.21-től érvényes ÁSZF (77 kB PDF)

 • 2017.04.20-tól érvényes ÁSZF (96,1 kB PDF)

 • 2016.09.14-től érvényes ÁSZF (76,7 kB PDF)

 • 2014.07.21-től érvényes ÁSZF (91,1 kB PDF)

 • 2013.03.14-től érvényes ÁSZF (89,9 kB PDF)

 • 2012.07.14-től érvényes ÁSZF (89,9 kB PDF)

 • 2012.01.01-től érvényes ÁSZF (90,5 kB PDF)

 • 2011.08.06-tól érvényes ÁSZF (89,6 kB PDF)

 • 2011.03.13-tól érvényes ÁSZF (44,5 kB PDF)

 • 2007.02.28-tól érvényes ÁSZF (47,0 kB PDF)