119 469 regisztrált ügyfél
51 087 262 kiállított számla
ÁSZF2018-12-12T09:13:12+00:00

Számlázz.hu előnyök

Regisztráció

Ingyenes, kötelezettség nélküli

Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltató

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Képviselő neve: Stygár-Joó János ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 13421739-2-41
Számlavezető pénzintézet: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 16200209-17064622-00000000
E-mail: info@szamlazz.hu

2. A Honlapon folytatott tevékenység

A Honlap célja számlázási szolgáltatás nyújtása, melynek keretében a felhasználók a jogszabályoknak megfelelő számlát állíthatnak ki számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatottan vagy elektronikus alapon.

3. Általános Felhasználási feltételek

3.1. Igénybevétel feltételei

3.1.1. A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez), illetve díjfizetéshez kötöttek.

3.1.2. Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

3.1.3. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

3.1.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

3.2. Felelősség

3.2.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.2. Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. E pont alól kivételt képeznek a 4. és 5. pontban megjelöltek, melynek szabályai a hivatkozott pont, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint érvényesülnek.

3.2.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

3.2.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

3.2.6. Az internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

3.2.7. Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

3.3. Szerzői jogok

3.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

3.3.2. Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

3.3.3. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

3.4. Egyéb rendelkezések

3.4.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

3.4.2. Felhasználó a számlázási szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul.

4. A szolgáltató számlázási szolgáltatása

4.1. Általános rendelkezések

4.1.1. Szolgáltató a számlázási szolgáltatás keretében a Honlapon több szolgáltatást magában foglaló szolgáltatáscsomagok illetve egyedi megoldások igénybevételére biztosít lehetőséget.

4.1.2. Szolgáltató a szolgáltatáscsomagok igénybevehetősége keretében a Honlapon elérhető számlázóprogram (a továbbiakban: Számlázóprogram) funkcióinak igénybevételére, a számlák, és a Felhasználó által megadott adatok elektronikus tárolására, azok előhívására, elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítvány beszerzésére vonatkozó tanácsadás, segítségnyújtás igénybevételére biztosít lehetőséget Felhasználó számára. A Számlázóprogram az egyes elektronikus számlákat .pdf formátumban állítja ki.

4.1.3. Szolgáltató vállalja, hogy a kibocsátott elektronikus számlához (a továbbiakban: e-számla) csatolja az állami adóhatóság által közzétett közleményben megadott formátumú e-számla adatokat.

4.1.4. Szolgáltató a Számlázóprogram azon funkcióinak igénybevehetőségét biztosítja, amelyet a Felhasználó által igénybevett, megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. Az egyes szolgáltatáscsomagok (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatáscsomagok) mindenkori tartalmát, árát, az azokra vonatkozó funkciókat, szolgáltatásokat Szolgáltató a Honlapon teszi közzé.

4.1.5. Szolgáltató a számlázási szolgáltatást a Szolgáltatáscsomagok keretében 1, illetve 12 (bizonyos szolgáltatáscsomagok esetén 6) hónapos határozott időtartamra, Egyedi Megoldások igénybevétele esetén pedig a Felek által egyedileg megtárgyalt határozott időtartamra nyújtja. A határozott időtartam lejártát követően azonban a Szerződés – Felhasználó eltérő nyilatkozata hiányában – automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben Felhasználó a szerződés meghosszabbodását nem kívánja, úgy köteles a szerződés hatályának lejártát (és így a szerződés automatikus meghosszabbodását) megelőzően ezt a „Lemondom az előfizetésem” funkció használatával jelezni. A „Lemondom az előfizetésem” funkció bejelentkezést követően érhető el, a „Szolgáltatáscsomagom” linkre kattintást követően.

4.1.6. A regisztrációt követően díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat Szolgáltató határozatlan időtartamra, legfeljebb a Felhasználó regisztrációjának törléséig nyújtja, ide nem értve az 5.3.4. pontban meghatározott esetet.

4.1.7. Szolgáltató a Szolgáltatáscsomagok keretében igénybe vehető szolgáltatás ÁFA mértékét is feltüntető havi, valamint határozott időtartamra vonatkozó árát, továbbá az egyes e-számlák kiállításának díját az egyes Szolgáltatáscsomagokra lebontottan, a Honlap „Csomagok és árak” link alatt elérhető lapján tünteti fel.

4.1.8. Szolgáltató vállalja, hogy a számlázási szolgáltatás keretében a Számlázóprogram igénybevételével kiállított számlák a mindenkori jogszabályoknak megfelelnek azon alaki részükben, amelyek közvetlenül és kizárólag a Számlázóprogram által kerültek elkészítésre.

4.1.9. Felhasználó a Szolgáltató részére megküldött e-mail útján – melyben köteles bankszámlaszámát feltüntetni – bármikor felmondhatja a jelen ÁSZF szerint díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatást magában foglaló szerződést a felmondással érintett hónap végéig terjedő felmondási idővel. Szolgáltató a Felhasználó felmondása esetén a már befizetett díjakat nem téríti vissza.

4.1.10. A Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

4.1.11. Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével, illetve – amennyiben a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 8/B § (2) pontja alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.

4.1.12. A Szolgáltató Számlázz.hu számlázási és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Felhasználó által igénybe vett honlap felületen történik, amelynek keretében az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában a Szolgáltató a GDPR 28. cikk szerinti Adatfeldolgozónak minősül, hiszen az adatkezelést a Felhasználó nevében végzi el. Úgyszintén a banki adatkapcsolati (Autokassza) szolgáltatás esetében is ez a jogi helyzet áll fenn.

Ez esetben az adatfeldolgozó az adatkezelés keretét adja a jogszabályokban (Szmt, Art.) előírt mindenkor kötelező adattartalom és NAV elvárások szerint, mint elektronikus blanketta rendelkezésre bocsátásával, az adatgazda pedig a kitölti ezt a blanketta keretet a saját személyes adataival. Ezt követően az Adatfeldolgozó közvetlenül az adatgazda megbízása alapján a papír alapú számlát postázza, e-számlát állít ki és azokkal egyéb műveleteket végez, azokat a jogszabályi előírások szerint továbbítja, őrzi. Közvetlenül az adatgazda megbízása alapján a könyvelőnek vagy más megbízottnak hozzáférést biztosít, vagy az adatgazda közvetlen megbízása alapján a bankszámlája adataival összeveti és erről elektronikus értesítést küld.

A Felhasználó a honlapon történő regisztrációt, az egyes szolgáltatáscsomagok és egyedi megoldások igénybevételét megelőzően az ÁSZF-et elfogadja. A felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben a GDPR 28. cikk (2) bekezdésébe foglalt általános felhatalmazását adja, hogy a Szolgáltató az egyes csomagokhoz további adatfeldolgozót vegyen igénybe (pl. postai szolgáltató, tárhelyszolgáltató), és maga a szolgáltatás igénybevétele a GDPR 28. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti utasításnak minősül. A számlázási szolgáltatás tartalmát, a bizonylatmegőrzési kötelezettséget, a kötelező adatátadást a számviteli törvény határozza meg, a számla adótartalmát az Art. és az áfatörvény írja elő.

4.2. Alapszolgáltatások

4.2.1. Számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlázás. Felhasználó a Számlázóprogram által létrehozott dokumentumot kinyomtathatja, mellyel számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlát állít ki. Felhasználó e szolgáltatást díjfizetés nélkül is igénybe veheti.

4.2.2. E-számla kiállítás saját tanúsítvánnyal. Felhasználó a Számlázóprogram segítségével e-számlát állíthat ki. E szolgáltatás igénybevételének az 5. pontban meghatározottakon felül feltétele a Számlázóprogram által létrehozott dokumentum legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő ellátása, mely a Felhasználóhoz mint aláíróhoz köthető. A Számlázóprogram által létrehozott dokumentum legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő ellátását követően a Szolgáltató vállalja, hogy az így aláírt dokumentum(ok) – hatályos jogszabályoknak megfelelő – időpecséttel történő ellátásáról gondoskodik.

4.2.3. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által a számlázási szolgáltatás során használt elektronikus aláírást, továbbá azt sem, hogy az elektronikus aláírás a számlakibocsátó vagy a számlakibocsátó képviseletére jogosult személyhez köthető-e. Az ezzel kapcsolatban felmerülő jogviták, károkozás tekintetében Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

4.2.4. E-számla kiállítás Szolgáltatói tanúsítvánnyal. Szolgáltató Felhasználó meghatalmazott számlakibocsátójaként e-számlákat állít ki a Felhasználó által a Számlázóprogramban megadott adatok szerinti adósok felé. Ennek keretében Szolgáltató vállalja, hogy saját tanúsítványát, elektronikus aláírását használja az e-számla jogszabályoknak történő megfeleltetése érdekében, Felhasználó pedig vállalja, hogy megbízást ad a Szolgáltatás igénybe vételére az emailben kiküldött megbízási szerződés  elektronikus kitöltésével, annak kinyomtatását követően aláírásával és a Szolgáltató részére történő megküldésével. E megbízás kizárólag írásban (papír alapon) érvényes. Felhasználó köteles még a szolgáltatás megrendelésének napján a kitöltött és aláírt megbízási szerződést 2 példányban Szolgáltatóhoz eljuttatni vagy annak ajánlott küldeményként való postára adásáról gondoskodni. Az ennek elmaradásából fakadó károkért kizárólag Felhasználó felel. Szolgáltató a kitöltött és Felhasználó által aláírt megbízási szerződést – amennyiben azt elfogadja – aláírásával ellátja, és a Felhasználót megillető példányt postai úton megküldi Felhasználó részére. Szolgáltató automatikus e-mail üzeneteket küld Felhasználó részére, amennyiben a megrendelés napjától számított 3 munkanapon belül az érvényes megbízás nem érkezik meg Szolgáltatóhoz.

4.3. További szolgáltatások és Egyedi Megoldások

4.3.1. A Szolgáltató lehetőséget biztosít Felhasználóinak arra, hogy a Honlapon kiállított számlák, díjbekérők alapján javukra a saját vevőik, ügyfeleik online kártyás fizetést teljesítsenek. Szolgáltató online kártyás fizetési szolgáltatói:

OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.; cégjegyzékszáma: 01-09-174466) (továbbiakban: „Fizetési Szolgáltató”). A Felhasználónak a Honlapon keresztül külön szerződést kell kötnie a Fizetési szolgáltatóval, illetve el kell fogadnia a Fizetési Szolgáltató saját, vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi nyilatkozatát, így köztük külön jogviszony létesül az itt írt online kártyás fizetési szolgáltatásra.

BIG FISH Internet-technológiai Kft. (székheklye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2., cégjegyzékszáma: 01-09-872150) (továbbiakban: „Fizetési Szolgáltató”), melyen keresztül Borgun és PayPal fizetési megoldásokat biztosítja Szolgáltató.

A Fizetési Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató közvetlenül nem felel, de a hozzá érkező esetleges felhasználói kérdéseket, kéréseket, panaszokat minden esetben továbbítja a Fizetési Szolgáltatónak megválaszolásra.

4.3.2. További szolgáltatások. Szolgáltató az általa nyújtott további szolgáltatások tartalmát és részletes feltételeit a Honlapon teszi közzé. Az ilyen szolgáltatásokra jelen ÁSZF – az adott szolgáltatásra vonatkozó eltérő egyedi feltétel hiányában – megfelelően alkalmazandó.

5. A számlázási szolgáltatás megrendelése, igénybevételének feltételei

Az előző pontban foglalt funkciók Felhasználó általi elérhetőségének, az egyes szolgáltatások igénybevehetőségének feltétele az érvényes regisztráció, majd bejelentkezés, továbbá – a jelen ÁSZF illetve Felek kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában – a szolgáltatás díjának megfizetése. Jelen ÁSZF további feltételeket az egyes szolgáltatások 4. pontban meghatározott leírása körében határozhat meg.

5.1. Regisztráció

5.1.1. Felhasználó a Honlapon való regisztrálását a „Regisztráció” linkre történő kattintással kezdheti meg.

5.1.2. A “Regisztráció” linkre kattintást követően megjelenő felületen Felhasználó a felhasználói és cégadatokat két lépésben adhatja meg.

5.1.3. A regisztrációs felületen látható adatlapokat Felhasználó értelemszerűen, a valós adatainak megfelelően tölti ki.

5.1.4. A regisztráció során generálja Szolgáltató a számla alapértelmezett előtagját. A Számlázóprogram segítségével kiállított számlák sorszámai (számlaszámok) tipikusan a következő szerkezetűek: ‘ABC-2005-19’, ahol ABC egy általában 3 (de legfeljebb 5) betűből álló ún. számlaszám előtag (számlaprefix), ezt követi kötőjellel elválasztva a számla készítésének éve, majd pedig egy folyamatosan növekvő sorszám. Regisztráció után Felhasználó ezt a számlaszám előtagot szabadon megváltoztathatja.

5.1.5. A „Tovább a regisztráció véglegesítéséhez” linkre történő kattintást követően megjelenő felületen Felhasználó ellenőrizheti megadott adatait. Felhasználó a „Vissza az adatok megadásához” linkre történő kattintást követően visszajut az adatlaphoz, ahol javíthatja adatait, illetve további a regisztrációhoz nem kötelező adatokat is megadhat.

5.1.6. A regisztráció feltétele az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása. Az „Elfogadom az ÁSZF-et és az adatvédelmi nyilatkozatot” felirat mellett található jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Regisztráció” linkre történt kattintással Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF és adatvédelmi nyilatkozatokat elolvasta, tartalmukat megértette, azokat érvényesen elfogadja, s az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

5.1.7. A regisztráció véglegesítését követően Szolgáltató Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót a regisztráció részleteiről.

5.1.8. A Honlapra történő bejelentkezést követően Felhasználó a felhasználói fiókjának „Beállítások” menüpont alatt található „Fiók beállítások” linkre kattintást követően jogosult felhasználói adatait bármikor módosítani.

5.1.9. Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károk Felhasználó terhére esnek.

5.1.10. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@szamlazz.hu e-mail címre küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint; a törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

5.1.11. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

5.1.12. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős.

5.1.13. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

5.2. Szolgáltatáscsomagok megrendelése

5.2.1. Felhasználó a szolgáltatásokból Szolgáltató által meghatározott és a Honlapon közzétett Szolgáltatáscsomagok kiválasztásával választhatja meg azt a konstrukciót, amellyel igénybe kívánja venni Szolgáltató számlázási szolgáltatását.

5.2.2. Felhasználó az egyes szolgáltatáscsomagok tartalmát a Honlap „Csomagok és árak” vagy a “Szolgáltatáscsomagok” menüpontjára történő kattintást követően megjelenő felületen ismerheti meg, majd az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásokat tartalmazó szolgáltatáscsomag elnevezésére vagy a „Szolgáltatáscsomagom” menüpontra kattinthat.

5.2.3. Felhasználó az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásokat tartalmazó szolgáltatáscsomag elnevezésére vagy a „Szolgáltatáscsomagom” menüpontra történő kattintást követően megjelenő felületen az általa aktuálisan igénybe vett szolgáltatáscsomagról kap tájékoztatást, mely felületről a „Tovább az előfizetésekhez” linkre kattintással juthat tovább az aktuálisan igénybe vett szolgáltatáscsomagjának részleteit megjelenítő „Szolgáltatáscsomag módosítás” felületre.

5.2.4. Felhasználó a „Szolgáltatáscsomag módosítás” felületen az igénybe venni kívánt szolgáltatáscsomag mellett található jelölőkör bejelölésével, majd a „Tovább a fizetési mód és előfizetési idő kiválasztásához” linkre kattintással választhatja ki a számára megfelelő szolgáltatáscsomagot.

5.2.5. Felhasználó a „Fizetési mód és előfizetési idő kiválasztása felületen” a szolgáltatáscsomag igénylésének időtartamát, valamint a számlázási szolgáltatás megfizetésének módját az adott idő illetve fizetési mód mellett található kör bejölésével, majd a „Tovább a fizetéshez és a használat folytatásához” linkre kattintással választhatja ki.

5.2.6. Ezt követően egy összegző felület jelenik meg, amelyen Felhasználó ellenőrizheti megrendelésének adatait. Felhasználó az egyes megrendelési adatait az egyes felületekre történő visszalépés útján módosíthatja, az egyes felületek bal alsó részében található linkre történő kattintással.

5.2.7. Felhasználó az összegző felületen történő megrendelési adatok ellenőrzését követően a „Megrendelés véglegesítése” linkre történő kattintással rendelheti meg az általa kiválasztott szolgáltatáscsomagot, mely szerződéses ajánlatnak minősül.

5.2.8. Bankkártyás fizetési mód bejelölése esetén, majd a „Megrendelés véglegesítése” linkre kattintással Felhasználó egy biztonságos bankkártyás fizetési felületre kerül átirányításra, amelynek használatáról a „Fizetési mód és előfizetési idő kiválasztása felületen” található „Tájékoztató a bankkártyás fizetésről” linken olvasható tájékoztatás.

5.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

5.3.1. Az 5.2. pontban foglaltak szerint elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó regisztráció során megadott nevét, a megrendelt szolgáltatáscsomag megnevezését és időtartamát, a megrendelés dátumát, a megrendelt szolgáltatáscsomag díját, valamint átutalásos fizetési mód választása esetén a fizetési határidőre történő felhívást, és a Szolgáltató bankszámlaszámát. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül. Az ajánlat elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között érvényes szerződés jön létre. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

5.3.2. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, illetve Szolgáltató egyéb módon sem fogadja el Felhasználó ajánlatát, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.3.3. A Felhasználó ajánlatától számított 48 órán túl érkező automatikus visszaigazoló e-mail nem tekinthető Szolgáltató részéről szerződéses ajánlatnak.

5.3.4. Szolgáltató az egyes szolgáltatásokat a szolgáltatáscsomagok megrendelésének napjától kezdődően nyújtja. Amennyiben a banki átutalásos fizetési mód választása mellett a szolgáltatáscsomag díja Szolgáltató bankszámláján a szolgáltatások megrendelésétől számított 7. napig nem kerül jóváírásra, Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megrendelt szolgáltatások nyújtásának megtagadására mindaddig, míg az összeg bankszámláján történő jóváírására sor nem kerül.

5.4. Egyedi Megoldások megrendelése

5.4.1. Felhasználó az Egyedi Megoldásokat (pl. 4.3.1 pont) a Szolgáltató megkeresése nélkül, önállóan, a Honlap útmutatása szerint veheti igénybe. Az Egyedi Megoldások igénybevétele esetén Felhasználónak a Honlapon közzétett mértékben díjfizetési kötelezettsége jelentkezik.

5.5. Fizetés

5.5.1. Bankkártyás fizetés. Felhasználó a szolgáltatás megrendelése során bankkártyás fizetési felületről, az 5.2.8. pontban foglaltak szerint fizeti meg a szolgáltatás díját Szolgáltató részére.

5.5.2. Banki átutalás. Felhasználó banki átutalás útján, a megrendelt szolgáltatások díját azok megrendelésétől számított 3 napon belül köteles megfizetni a Szolgáltató 16200209-17064622-00000000 bankszámlájára.

5.5.3. Számla. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások igazolására bankkártyás fizetési mód esetén a fizetés megtörténtét követően, míg banki átutalásos fizetés esetén az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napján elektronikus úton küld számlát Felhasználó részére.

5.5.4. Elektronikus számla befogadása. Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Amennyiben jelen szerződés elfogadását követően ebben a kérdésben változás következik be és ezt a tényt Felhasználó jelzi Szolgáltató felé, Szolgáltató vállalja a papír alapú számla kiállítását (ez külön adminisztrációs költséggel járhat).

5.6. A szerződés iktatása

5.6.1. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

6. A szerződés megszűnése

6.1. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlését az 5.1.10. pont alapján kéri, ezen kérelme a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés felmondását is jelenti. A szerződés ily módon történő felmondásának eredményeként a 4.1.9 pontban foglalt joghatások érvényesülnek.

6.2. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlésére a 3.1.4. vagy az 5.1.11. pont alapján kerül sor, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés Szolgáltató részéről történő azonnali hatályú felmondásának minősül, Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató átalánykártérítésként jogosult.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
E-mail: info@szamlazz.hu

7.2. Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 7.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 15 napon belül érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

Egyes szolgáltatások esetén – ** kiemelten, de nem kizárólagosan az Autokata szolgáltatás nyújtása során – Szolgáltató teljesítési segédet vehet igénybe. Felhasználói panasz kivizsgálása során a panasz jellegétől függően Szolgáltató továbbíthatja Felhasználó panaszát a teljesítési segéd részére a panasz alapos kivizsgálása érdekében. A panasz kivizsgálásának határideje ilyen esetben is 15 nap.

7.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

7.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

7.3.2. Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

7.3.3. Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

8. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

8.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

8.2. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.12.12.

Korábbi ÁSZF-ek

 • 2018.07.24-től érvényes ÁSZF (70kB PDF)

 • 2018.04.05-től érvényes ÁSZF (105 kB PDF)

 • 2017.09.21-től érvényes ÁSZF (77 kB PDF)

 • 2017.04.20-tól érvényes ÁSZF (96,1 kB PDF)

 • 2016.09.14-től érvényes ÁSZF (76,7 kB PDF)

 • 2014.07.21-től érvényes ÁSZF (91,1 kB PDF)

 • 2013.03.14-től érvényes ÁSZF (89,9 kB PDF)

 • 2012.07.14-től érvényes ÁSZF (89,9 kB PDF)

 • 2012.01.01-től érvényes ÁSZF (90,5 kB PDF)

 • 2011.08.06-tól érvényes ÁSZF (89,6 kB PDF)

 • 2011.03.13-tól érvényes ÁSZF (44,5 kB PDF)

 • 2007.02.28-tól érvényes ÁSZF (47,0 kB PDF)